top of page

歸田園居

《歸田園居》 圖 詩作者:陸天石


白梅似雪滿山崗,老樹枝幹透滄桑。桔紅鳥語伴茅舍,告老歸田好樂邦。

 

作品拍攝於廣東從化2015年12月

 

bottom of page