top of page

《夜賞秋荷》

《夜賞秋荷》圖 詩作者:陸天石

 

荷塘殘蓮聽風瀟,蟋蟀蛙唱破寂寥。

仿若身在蓬萊處,碧空朗月清輝照。

 

作品拍攝於香港新界2017年秋

bottom of page