top of page

(唐‧陸龜蒙‧《白蓮》)

 

素花多蒙別艷欺,此花端合在瑤池。無情有恨何人覺,月曉風清欲墮時。

 

詩意攝影作品,拍攝於2017年夏。

bottom of page