top of page

《殘荷幻影》圖 詩:陸天石

晚秋取鏡攝荷塘,枯葉垂蓬露滄桑。神來畫意如泉湧, 沮喪景像化芬芳。

拍攝於2015年秋冬

bottom of page