top of page

《紫霞煙》圖 詩:陸天石

 

深谷自生紫霞煙,遠山隱約見梯田。

樹林深處桃源地,與世隔絕不相纏。

 

組相拍攝於貴州從江縣2016年9月

bottom of page